• 1.
  เงื่อนไขการรับประกัน
 • 2.
  เลือกประเภทสินค้า
 • 3.
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • 4.
  ข้อมูลลูกค้า
 • 5.
  ข้อมูลการซื้อสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน
1. บริษัท ออลพาสชั่น จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น รับประกันนับแต่วันที่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน (หรือสามารถลงทะเบียน online ที่ www.scenegadget.com
2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
3.1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
3.2. รับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
3.3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายต่าง; ตัวยึด (Holder); ที่ชาร์จ ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
3.4. ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
3.5. สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าบริการ
4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไปถือว่าสิ้นสุดการประกัน ระยะเวลารับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า รายละเอียดตามด้านล่าง ถัดไป
ประเภทสินค้า
รุ่นของสินค้า
ก่อนหน้าถัดไป
รหัส Serial Number ในตัวสินค้า (เลขที่ใบรับประกันสำหรับเครื่องพ่นสเปรย์) ก่อนหน้าถัดไป
NAME & SURNAME ชื่อ-สกุลผู้ซื้อ PHONE NUMBER หมายเลขติดต่อ E-MAIL ก่อนหน้าถัดไป
ร้านค้า/สถานที่ซื้อ วันที่ซื้อสินค้า แนบไฟล์รูปภาพใบเสร็จซื้อสินค้า
ก่อนหน้า