เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Primary

1. บริษัท ออลพาสชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่าย รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 12 เดือน สำหรับกล้องติดรถยนต์ Primary หรือตามที่ระบุในใบรับประกันโดยรับตั้งแต่วันที่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯจะทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
3.1 ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้าบริการ
3.2 การรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้าชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่บริษัทฯแต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายต่างๆ; ขายึดกระจก (Holder): สายชาร์จ, ฝา ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไข การรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
3.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุหรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลง ต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการ รับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
3.5 สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้ามีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Primary

  1. บริษัท ออลพาสชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่าย รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 12 เดือน สำหรับกล้องติดรถยนต์ Primary หรือตามที่ระบุในใบรับประกันโดยรับตั้งแต่วันที่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

  2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

  3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯจะทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  3.1 ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้าบริการ

  3.2 การรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้าชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่บริษัทฯแต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข

  3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายต่างๆ; ขายึดกระจก (Holder): สายชาร์จ, ฝา ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไข การรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน

  3.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุหรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลง ต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการ รับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

  3.5 สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่

  4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้ามีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน